Вагітним шкідливо їсти з пластикового посуду

15:33, 02 листопада 2011
0 0

Особливо якщо буде дочка

Вагітним, особ­ли­во що но­сять під сер­цем до­чок, вар­то утри­ма­ти­ся від вжи­ван­ня консервів та їжі з плас­ти­ко­во­го по­су­ду.

Бісфенол в останні ро­ки став од­ним з найбільш об­го­во­рю­ва­них в медицині хімікатів. Бісфенол А, або BPA, - це про­ми­с­ло­вий хімікат, який використовується для ви­го­тов­лен­ня жорст­ких пласт­ма­со­вих пля­шок і ба­га­то­ра­зо­вих стаканчиків.

Він та­кож застосовується у виробництві консервів і упа­ко­вок для напоїв, у то­му числі і де­я­ких сумішей ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня. Лікарі вва­жа­ють йо­го найнебезпечнішим хімікатом з нині спо­жи­ва­них людст­вом.

У 2008 році Комісія з кон­тро­лю за ліками і про­дук­та­ми США виз­на­ла йо­го повністю без­печ­ним для здо­ров`я, що вик­ли­ка­ло різку хви­лю кри­ти­ки з бо­ку медичної спільноти, оскільки вже на той мо­мент йо­го шко­да бу­ло вста­нов­ле­но чис­лен­ни­ми дослідженнями.

У 2010 році під тис­ком громадськості пред­став­ни­ки Комісії виз­на­ли, що вплив бісфенолу на організм «викликає де­я­ку заклопотаність» - про­те ніяких за­бо­рон на йо­го ви­ко­рис­тан­ня, не­зва­жа­ю­чи на ви­мо­ги лікарів, вве­де­но не бу­ло.

Традиційно лікарі ра­дять остерігатися да­но­го хімікату, і в пер­шу чер­гу ця по­ра­да відноситься до вагітних жінок і малолітніх дітей - на них він імовірно впливає найбільше.

Це твер­джен­ня повністю підтверджується останніми да­ни­ми гру­пи бри­тансь­ких вче­них. Дослідники про­тес­ту­ва­ли 244 вагітних жінок і їх 3-річних дітей на пред­мет впли­ву бісфенолу А. Бу­ло ви­яв­ле­но, що при ви­со­ко­му рівні вміст бісфенолу А в матерів в процесі вагітності їхні діти більш схильні про­яв­ля­ти озна­ки гіперактивності, не­спо­кою і депресії.

Особ­ли­во наголошується, що ці про­бле­ми з поведінкою з`яв­ля­ють­ся тільки у дівчаток. Учені по­ки не мо­жуть по­яс­ни­ти чо­му. Во­ни ви­су­ну­ли гіпотезу, згідно якої ви­со­кий рівень вмісту бісфенолу впливає на рівень тес­тос­те­ро­ну у ди­ти­ни.

Як­що це дівчинка, то тес­тос­те­рон, який у неї в нормі по­ви­нен бу­ти на низь­ко­му рівні, впливає на її організм не­га­тив­но, як раз і ста­ю­чи при­чи­ною поведінкових про­блем.

По­ки що аме­ри­кансь­кий Де­пар­та­мент охо­ро­ни здо­ров`я та соціальних служб пропонує вагітним: уни­ка­ти ви­ко­рис­тан­ня плас­ти­ко­во­го по­су­ду; ско­ро­ти­ти спо­жи­ван­ня кон­сер­во­ва­них продуктів, натомість ви­би­ра­ти свіжі або заморожені фрук­ти та овочі; ви­ко­рис­то­ву­ва­ти скля­ну та­ру для нагрівання їжі в мікрохвильовій печі.

dytyna.info

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter