Чому діти кохання здорові й щасливі

14:09, 26 березня 2012
0 0

Роль вібрацій при зачатті

Те, що на­пи­са­но ниж­че, ще не підтверджено ре­зуль­та­та­ми ла­бо­ра­тор­них досліджень. Далі ви зрозумієте, чо­му.

Кож­на клітина сприймає інформацію, яка до неї до­хо­дить і передає її іншим клітинам. Як­що це так, то за­ро­док, що з`являється в мо­мент запліднення, бу­де зберігати всі отримані ним дані і потім пе­ре­да­ва­ти їх зно­ву, но­вим клітинам, тоб­то всьо­му організму ди­ти­ни.

При зляганні майбутні ма­ти і та­то ма­ють сильні відчуття і по­чут­тя, ге­не­ру­ю­чи по­т­уж­не по­ле, яке змушує вібрувати кож­ну клітинку їх тіла, вклю­ча­ю­чи га­ме­ти (сперматозоїд і яйцеклітина), що утво­рю­ють при злитті за­ро­док. Ця вібрація має ви­нят­ко­во ве­ли­ке зна­чен­ня.

Для ілюстрації цьо­го роз­гля­не­мо два екст­ре­маль­них ви­пад­ки.

Уявімо собі па­ру, яка в один з суботніх вечорів після доброї ви­пив­ки, свар­ки, а мо­же бу­ти і бійки шукає при­ми­рен­ня в спальні. Во­ни силь­но ри­зи­ку­ють ство­ри­ти істоту, схиль­ну до похоті та на­сильст­ва, оскільки йо­му пе­ре­да­ли­ся відповідні вібрації батьків.

З іншого бо­ку, роз­гля­не­мо па­ру, яка вступає в ста­те­вий кон­такт, відчуваючи гли­бо­ке по­чут­тя любові один до од­но­го і повністю усвідомлюючи важливість пе­ре­жи­то­го мо­мен­ту. До цьо­го во­ни чи­та­ли гарні кни­ги, ра­зом ди­ви­ли­ся гарні кар­ти­ни, слу­ха­ли хо­ро­шу му­зи­ку. Все це впли­ну­ло на якість їх вібрацій, які ста­ли знач­но сильнішими за ті, що бу­ли притаманні їм від при­ро­ди. Ця па­ра має всі шан­си на на­род­жен­ня ди­ти­ни без вад.

На­род­на мудрість го­во­рить, що діти любові - прекрасні діти. Ко­ли настає посівна, відбирають насіння і го­ту­ють ґрунт. Думаючі лю­ди, які хо­чуть ма­ти ди­ти­ну, под­ба­ють про якість «насіння», по­ста­ра­ють­ся підготувати «ґрунт» найк­ра­щим чи­ном.

Для цьо­го тре­ба вес­ти здо­ро­вий спосіб жит­тя і за­без­пе­чи­ти майбутнім бать­кам пев­ний психологічний настрій. Во­ни мо­жуть та­кож «окро­пи­ти ґрунт» за до­по­мо­гою гомеопатії і вста­но­ви­ти, наскільки це мож­ли­во, пе­ре­по­ну на шля­ху спад­ко­вих по­ру­шень.

У мо­мент за­чат­тя ма­ти і бать­ко гра­ють од­на­ко­во важ­ли­ву роль. Од­нак про­тя­гом на­ступ­них дев`яти місяців го­лов­ною ви­ко­на­ви­цею стає ма­ти. Сло­ва «ма­ти», «матінка», «матерія» ма­ють один корінь, то­му що в дав­ни­ну вже добре усвідомлювали, що са­ме жінка і ли­ше во­на має вла­ду над жи­вою матерією ди­ти­ни.

Ця вла­да настільки ве­ли­ка, що во­на мо­же змен­ши­ти вплив не­га­тив­них і по­си­ли­ти вплив по­зи­тив­них факторів при формуванні май­бутньо­го ге­не­тич­но­го капіталу ди­ти­ни.

Ми всі розділяємо відповідальність за те, що при­ро­да покладає на жінку, і на батьків. Ми всі - парт­не­ри, що не­суть пев­ну ступінь відповідальності за ди­ти­ну, яка при­хо­дить у цей світ.

Ми зо­бов`язані до­по­ма­га­ти дитині і її бать­кам, про­буд­жу­ю­чи суспільну свідомість і при­му­шу­ю­чи працівників соціальних служб ре­а­гу­ва­ти на будь-які по­тре­би будь-яких сімей.

Як­би замість збільшення чис­ла тю­рем і лікарень уря­ди всіх країн спро­бу­ва­ли усу­ну­ти або пом`як­ши­ти наслідки убо­го­го і тяж­ко­го жит­тя, звер­нув­шись до пер­шоп­ри­чи­ни і більше піклуючись про вагітну жінку, якій слід роз`яс­ни­ти її роль і ство­ри­ти умо­ви, необхідні для реалізації по­кла­де­них на неї зав­дань, то ми мог­ли б от­ри­ма­ти більш гарні - ре­зуль­та­ти при мен­ших фінансових вит­ра­тах.

Всьо­го че­рез кілька поколінь нам вда­ло­ся б знач­но змен­ши­ти кількість дітей із фізичними ва­да­ми, а та­кож пе­ретво­ри­ти в кра­щу сто­ро­ну фізичний стан і психіку як чоловіків, так і жінок. І тоді ко­жен, став­ши сильніше, стійкіше і впевненіше в собі, став­ши більш відкритим для інших і для проявів са­мо­го жит­тя, мо­же сподіватися на ство­рен­ня світлого світу на пла­не­тар­но­му рівні, де будь-яка лю­ди­на знай­де своє місце і бу­де щас­ли­вою.

Мрія ... Але во­на мо­же ста­ти реальністю зав­тра, як­що ко­жен чоловік, кож­на жінка, ко­жен фахівець на­прав­лять свої зу­сил­ля на її кон­крет­не втілення.

dytyna.info

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter